Koira-avusteinen psykoterapia

Koi­ra-avus­tei­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa psy­ko­te­ra­pi­aa toteut­taa kou­lu­tet­tu ja lail­lis­tet­tu psy­ko­te­ra­peut­ti. Koi­ra aut­taa tera­pia­suh­teen luo­mi­ses­sa asiak­kaan ja tera­peu­tin välil­le. Koi­ra toi­mii psy­ko­te­ra­piais­tun­nos­sa ns. jään­mur­ta­ja­na sekä vuo­ro­vai­ku­tuk­sen hel­pot­ta­ja­na tera­peu­tin ja asiak­kaan välillä.

Koi­ran läs­nä­olo voi lisä­tä asiak­kaan muka­vuu­den tun­net­ta tera­piais­tun­to­jen aika­na ja tuot­taa myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta tera­pia­ta­paa­mi­siin. Koi­ran anta­ma palau­te ja huo­mio voi olla hel­pom­paa vas­taa­not­taa kuin psy­ko­te­ra­peu­til­ta. Lisäk­si koi­ra tuo muka­naan väli­tön­tä läs­nä­oloa, hyväk­syn­tää ehdoit­ta ja vaa­ti­muk­sit­ta, moti­vaa­tio­ta, iloa, ystä­väl­li­syyt­tä ja turvallisuutta.

Tutustu myös psykodynaamiseen psykoterapiaan

Lue lisää