Minusta

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työs­ken­nel­lyt yli kym­me­nen vuo­den ajan eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa, psy­kiat­rian polikli­ni­kal­la Hyk­sin alu­eel­la. Olen hoi­ta­nut pal­jon asiak­kai­ta, jot­ka ovat kär­si­neet eri­lai­sis­ta mie­lia­la- sekä ahdis­tusoi­reis­ta, ihmis­suh­deon­gel­mis­ta ja elä­män­krii­seis­tä. Minul­la on myös koke­mus­ta las­ten­suo­je­lus­ta, per­he­kun­tou­tuk­ses­ta sekä päihdehuollosta.

Koulutukseni

  • Psy­kiat­ri­aan eri­kois­tu­nut sai­raan­hoi­ta­ja (Lap­peen­ran­nan Ter­vey­den­huol­lon oppi­lai­tos 1998)
  • Inter­per­soo­nal­li­nen psy­ko­te­ra­pia ( IPT 2007)
  • Psy­ko­dy­naa­mi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (The­ra­peia sää­tiö 2009)
  • Parip­sy­ko­te­ra­pian täy­den­nys­kou­lu­tus (Hämeen­lin­nan kesäy­li­opis­to 2018)
  • Koi­rat kas­va­tus- ja kun­tou­tus­työs­sä (Jyväs­ky­län ammat­ti­kor­kea­kou­lu 2018)
  • Psy­ko­fyy­si­sen psy­ko­te­ra­pian perus­teet (kes­ken)